خدمات کلیسا

خدمات کلیسا

 • Worship Service:
       San Diego Church: Sundays at 3:00 PM to 4:30 PM

 • جلسات عبادتی هر یکشنبه ساعت 3:00 تا  4:30 بعدازظهر

 • El Cajon Church: Sundays at 10:30 AM to 12:00 PM

 •   جلسات عبادتی هر یکشنبه ساعت  10:30 تا 12:00 صبح در الکاهون      

  آدرس کلیسای الکا هون:

  Southern California Seminary, 2075 E. Madison Ave., El Cajon 92019, Room D101
    

   

   

 • Prayer Meeting:

 • Tuesdays chain prayer at 7:00 PM

 • جلسات دعا هر سه شنبه ها به صورت زنجیره دعا ساعت 7:00 تا 9:00 بعدازظهر

   

   

 • Bible Study:

 • Escondido Church: Tuesdays at 7:00 To 9:00 PM 

 • جلسات مطالعه کتاب مقدس دراسکاندیدو سه شنبه ها از ساعت 7 تا 9 شب

  آدرس جلسات کتاب مقدس در اسکاندیدو:

  855 Brotheren Rd., Escondido, 92025
   

   

   

 • El Cajon Church: Wednesdays at 7:00 To 9:00 PM

 • جلسات مطالعه کتاب مقدس در الکاهون چهارشنبه ها از ساعت 7 تا 9 شب

  آدرس کلیسای الکا هون:

  Southern California Seminary, 2075 E. Madison Ave., El Cajon 92019, Room D101
   

   

 • San Diego Church: Thursday at 7:00 To 9:00 PM

 •  

  جلسات مطالعه کتاب مقدس در سن دیه گو پنجشنبه ها از ساعت 7 تا 9 شب

   

   

  Fellowship (San Diego):

   

 • Men's Breakfast Third Saturday of Each Month 9:00 To 11:00 AM

 • جلسات صبحانه و مشارکت آقایان سومین شنبه هر ماه از ساعت 9 تا 11 صبح در سن دیه گو

   

 • Women's Fellowship First Saturday of Each Month 4:30 To 6:30 PM in  

 • جلسات مشارکت بانوان اولین شنبه هر ماه از ساعت 4:30 تا 6:30  شب

   

   

 • Christmas Celebration: (call for date & time)

 • Easter Celebration: (call for date & time)

 • NoRuz (Persian New Year) Celebration: (call for date & time)

 •