صبح بخیر دوستان

 

   

صبح بخیر دوستان

۳۰ ماه جولای سال ۲۰۱۲ میلادی

 

اجتناب نمودن از بحران هویت

 

"خدا . . . ما را پیش از بنیاد عالم در او (مسیح) برگزید،

تا در حضور او، در محبت، مقدس و بی عیب باشیم."

انجیل مقدس، افسسیان ۱: ۴

 

معنای راستین هویت شما از این حقیقت می اید که،

پدر آسمانی خود شخصاً شما را انتخاب کرد تا فرزند او شوید.

 

امروزه بسیاری دیوانه وار و بی پایان بدنبال یافتن هویت و ارزش شخصی خود هستند.  بحران هویت در سنین مختلف عادی و معمول گشته است. محبتهای مصنوعی و روابط شکسته شده، عوارض شکست ما انسانهاست در حل کردن این مسائل اساسی است که کیستیم، و بکجا می رویم.

کتاب قطور ژان پُل سارتر، فیلسوف فرهیختۀ فرانسوی قرن بیستم، تحت عنوان "هستی و هیچ بودن" ( Being and Nothingness ( بدور همین مشکل می چرخد. متاسفانه بسیاری زندگی کرده و می میرند بدون آنکه هرگز هدف خدا را برای زندگیشان درک کرده باشند.

این دردناک است، ولی قابل درک. خدا انسان را خلق کرد تا انسان سیرت او را از خود منعکس نموده، نام او را جلال داده، و از مشارکت با خدا برای ابد لذت برد. ولی اجداد ما، آدم و حوا، از خدا ناطاعتی کرده، از آن هدف خدا تخطی ورزیده، و با خود، نسل بشر را  در گودال گناه فرو بردند. این سقوط، در انسان یک خلاء روحانی و بحران هویت با ابعاد غیر قابل تصور بوجود آورده است. در طول تاریخ مردمانی که خدای راستین، خدای کتابمقدس را نمی شناخته و نمی شناسند، سعی نموده آن خلاء را با بدلهای بیشماری پُر سازند ولی همگی توسط مرگ و ناامیدی تلف شده اند.

اما، علی رغم این تصویر غم افزا، معنای راستین هویت برای هر ایماندار مسیحی مهیاست. هویت ما از درک این حقیقت ریشه می گیرد که پدر آسمانی خود شخصاً تک تک ما را به عنوان فرزندان خود در مسیح انتخاب کرده است. بنابراین دفعه دیگر که گله و شکایت، و یا کینه ای از برادر و یا خواهری در مسیح، در دل خود دارید، این موضوع را بیآد آورید که پدر آسمانی شخصاً او را به عنوان فرزند خودش انتخاب نموده است. پیش از بنیاد عالم، پدر محبت خود را بر شما نهاد، و طبق نقشه اش مسیح برای شما بر صلیب جان بداد ( انجیل مقدس، ۱ پطرس ۱: ۲۰). بدین خاطر است که شما با ایمان به مسیح پاسخ داده اید (انجیل مقدس، ۲ تسالونیکیان ۲: ۱۳) و باز هم بدین خاطر است که هیچ وقت نجات آسمانی خود را در مسیح از دست نخواهید داد. همان خدائی که شما را بطرف مسیح کشاند تا فرزند او شوید، شما را در آن جایگاه در امنیت حفظ خواهد نمود (انجیل مقدس، یوحنا ۱۰: ۲۹).

اجازه ندهید گناه، نفس، و شیطان، یا شرایط زندگی این درک هویت راستین شما در مسیح از شما بدزدند. شما در مسیح فرزندان خدا هستید. مطابق این هویت زندگی کنید. بیاد داشته باشید که هستید- فرزند خدا در مسیح؛ چرا در این جهان هستید- تا پدر آسمانی را خدمت و جلال دهید؛ و به کجا می روید- بهشت آسمانی، یا نام بهتر آن، خانۀ پدر،  که ابدیت را در آنجا در حضور او خواهید گذراند، (انجیل مقدس، یوحنا ۱۴: ۲).

خدای پدر را شکر کنید که شما را انتخاب نمود تا فرزند او شوید.

او را شکر کنید که شما را با فیض اش بطرف ایمان نجات بخش در مسیح کشاند.

و او را ستایش کنید که هرگز نمی گذارد شما بروید.

 

"گوسفندان من آواز مرا می شنوند و من آنها را می شناسم،

و مرا متابعت می کنند.

و من به آنها حیات جاودانی می دهم،

وتا به ابد هلاک نخواهند شد،

و هیچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت."

عیسی مسیح، انجیل مقدس، یوحنا ۱۰: ۲۷- ۲۸

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

   

صبح بخیر دوستان

چشم انداز مرگ مسیح بر صلیب

 

" و چون عیسی همۀ این سخنان را به اتمام رسانید،

به شاگردان خود گفت: می دانید که بعد از دو روز عید فصح است،

که پسر انسان تسلیم کرده می شود، تا مصلوب گردد."

انجیل مقدس، متی ۲۶: ۱- ۲

 

مسیح کاملاً مطابق زمانبندی پدر آسمانی در مورد مرگ خود بر صلیب عمل نمود.

زمانبندی ای که قسمتی از نقشۀ بزرگتر پدر آسمانی برای فدیه ساختن ایمانداران بود.

 

فدیه دادن یعنی از گرو در آوردن، باز خرید کردن. عیسی مسیح با خون خود بر صلیب ما را از گروی شیطان و گناه در آورد، باز خرید کرد. تمامی تاریخ فدیه سازی خدا بر دور محور صلیب مسیح می گردد.

در سرودنامۀ فارسی، این سرود زیبا را داریم که می گوید:

بر فراز تلی                      بیرون از اورشلیم            بر پاگشته صلیبی حقیر

آن برۀ خدا       بهر گناه ما

شد مصلوب با رنج بی نظیر

بند گردان

آن صلیب افتخار من است                     چون بر آن منجیم شد فدا

در طریق صلیب پیش روم                       تا رسم به جلال سم

پولس رسول بحدی در مورد مرکزیت و اهمیت مرگ مسیح بر صلیب مطمئن بود که در انجیل مقدس، ۱ قرنتیان ۲: ۲، با الهام روح القدس می فرماید:"زیرا عزیمت کردم که چیزی در میان شما ندانسته باشم، جز عیسی مسیح و او را مصلوب." بدون صلیب مسیح، نه نجات آسمانی هست و نه ایمان مسیحی راستین.

شیطان در طول تاریخ توسط انبیاء کاذب خود سعی نموده منکر مصلوب شدن مسیح شود. چون او می داند، صلیب آن میخ نهائی برای تابوت اوست. گفته های چون "کسی دیگر بجائی مسیح مصلوب شد"، "بنظر مردم آمد که مسیح مصلوب گشته ولی اینگونه نبود"، "در شأن مسیح نبود که مصلوب شود." همگی از الهام شیطان اند چون او می داند که در صلیب مسیح است که اقتدار او بر انسانها شکسته می شود. برای انکار مصلوب شدن مسیح شخص باید واقعیتهای تاریخی را انکار نماید. چون اسناد تاریخی موجود، مانند گزارشهای مامورین دولتی روم به قیصر، مصلوب شدن مسیح را تائید می کنند.

آیا شما می دانید، که به بهائی خون پسر یگانۀ خدا، از اسارت گناه و شیطان باز خرید شده اید؟ آیا می دانید که زندگی تان دیگر مال شما نیست، بلکه مال آن کسی است که بهائی آزادی شما را پرداخته است، یعنی عیسی مسیح؟ آیا در پرتو این حقیقت زندگی می کنید؟

عیسی مسیح می دانست که طول مدت زندگی اش بر روی زمین توسط حاکمیت مطلق پدر آسمانی، و زمانبندی او معین گردیده است. زمان و نحوۀ مرگ او نمی توانست تغییر یابد. مسیح در زمان مقرر و بر طبق روش معین شدۀ پدر آسمانی، در درجۀ اول برای جلال نام او، و در درجۀ دوم نجات آسمانی ما، بر صلیب جان داد. در رابطه با اقتدارش بر مرگ خود، مسیح در انجیل مقدس، یوحنا ۱۰: ۱۸ می فرماید:" کسی آن را (جان مرا) از من نمی گیرد، بلکه من خود آن را می نهم. قدرت دارم که آنرا بنهم و قدرت دارم آن را باز گیرم. این حکم را از پدر خود یافتم." به عنوان پسر یگانۀ خدا، می توانست  به مرگ خود در آینده چشم دوخته، و حتی پیشگوئی کند که در اورشلیم، در آن تاریخ معین رخ خواهد داد، و اینکه در روز سوم از مردگان قیام خواهد نمود (انجیل مقدس، متی ۱۶: ۲۱). مسیح در حاکمیت مطلق پدر، می توانست با قدرت بجلو رفته و با رنج صلیب روبرو شود.

 

"من شبان نیکو هستم.

شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان می نهد."

انجیل مقدس، یوحنا ۱۰: ۱۱

 

شبان نیکوی شما عیسی مسیح،

 جان خودش را برای شما نهاده است.

زندگی شما در دستهای اوست.

از چه هراسان هستید؟

 

پدر آسمانی را شکر کنیم برای حاکمیت مطلق اش،

در رابطه با مرگ مسیح بر صلیب برای من و شما،

 ودر رابطه با تمامی جزئیات زندگیمان.

به صلیب بنگرید.