اعتقادنامه ما

۱.    ما ایمان داریم که فقط و فقط کتاب مقدس کلام خداست، که از دو بخش اصلی عهد عتیق (پیمان قدیم) و عهد جدید (پیمان جدید) تشکیل شده، که شامل ۶۶ متن الهی است. ما ایمان داریم به تمامی کتاب مقدس که در متون اصلی آن، عاری از هر گونه اشتباه، دست نخورده و تماماً الهام خدا است. ما ایمان داریم هر موضوعی که کتاب مقدس در مورد آن تعلیم می دهد، چه موضوعات روحانی و چه به اصطاح غیر روحانی، همیشه حقیقت مطلق را تعلیم می دهد. ما ایمان داریم که کتاب مقدس قانون کلیسا و قانون زندگی هر فرد ایماندار مسیحی است.

۲.   ما ایمان داریم که هر متن کتاب مقدس فقط و فقط یک تفسیر صحیح دارد، که بوسیلۀ بکار گرفتن اصول عینی علم تفسیر و اتکا بر هدایت روح القدس در دعا، می توان آن یگانه تفسیر صحیح را کشف نمود. تفسیر کتاب مقدس دلبخواهی نیست. فقط پس از کشف آن یگانه تفسیر صحیح است که می توان چندین کار برد صحیح از آن متن مورد مطالعه پیدا نمود. هر متن فقط یک تفسیر دارد، ولی چندین کاربرد می تواند داشته باشد.

۳.   ما ایمان داریم به یک خدا که از ازل در سه شخصیت متمایز از یکدیگر: پدر و پسر و روح القدس همزمان وجود داشته است. هر سه دارای ذات کامل الهی اند. در ذات یک هستند و در فردیت سه گانه. ما ایمان داریم به تثلیث اقدس. ما ایمان داریم که فقط و فقط خدای کتاب مقدس خدای راستین است.

۴.   ما ایمان داریم که عیسی مسیح از ازل، همیشه وجود داشته، بواسطۀ روح القدس، از مریم باکره مولود گشته بدون آمیختگی به ذات گناه آلود انسان. مولود گشته اما مخلوق نیست، بلکه خالق است. او خدای کامل و انسان کامل است.

۵.   ما ایمان داریم به اینکه روح القدس شخص سوم از تثلیث اقدس، خداست و شایستۀ پرستش، و در تمامیتش در قلب تمامی ایمانداران به مسیح ساکن می باشد. ما ایمان داریم که فقط یک مسح راستین و کتابقدسی وجود دارد و آن مسح روح القدس است که تمامی ایمانداران مسیحی آنرا دارا می باشند.

۶.   ما ایمان داریم که انسان در سیرت خدا آفریده شد، اما در گناه سقوط کرده و گناه مرگ فیزیکی، روحانی و ابدی  را بهمراه آورد. بواسطۀ مرگ روحانی، انسان از خدای قدوس جدا شد. بنابراین همۀ انسانها با ذات گناه آلود متولد می شوند. تمامی انسانها منجمله انبیا و پیغمبران راستین خدا گناهکار بوده اند. تنها فرد بدون گناه، خداوند عیسی مسیح بود و هست.

۷.   ما ایمان داریم که خداوند عیسی مسیح برای پرداخت مجازات گناهان ما و جلال دادن خدای پدر، بر صلیب جان داد، در خاک شد، و پس از سه روز از مردگان قیام نمود. مرگ او بر روی صلیب جریمۀ گناهان ما را داد و هر که صادقانه توبه کرده و به او ایمان بیاورد، از عذاب ابدی در دریاچۀ آتش نجات می یابد. ما ایمان داریم این نجات فقط براساس فیض خدا، و ایمان به مسیح می باشد.

۸.   ما ایمان داریم به قیام مسیح از مردگان، هم جسماً و هم روحاً، در روز سوم پس از مصلوب شدنش، با بدنی جلال یافته و صعود او به آسمان بنزد پدر آسمانی.

۹.   ما ایمان داریم که هنگامی که شخص صادقانه از گناهانش توبه و به مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده اش ایمان می آورد، گناهانش آمرزیده گشته، از روح خدا مولود، تجربۀ تولد دوباره و حیات جاودان را دریافت می کند، فرزند خدا و جزو خانوادۀ الهی گشته، و در همان زمان ایمان آوردنش به مسیح، نه بعداً، خود خداوند عیسی مسیح او را در روح القدس تعمید می دهد. این رویدادها از یکدیگر متمایزاند، ولی بلافاصله پس از ایمان آوردن به مسیح انجام می گیرند.

۱۰.   ما ایمان داریم تعمید روح القدس بلافاصله پس از ایمان آوردن شخص به مسیح توسط خود خداوند عیسی مسیح انجام می گیرد. ما ایمان داریم خود خداوند عیسی مسیح در هنگام ایمان آوردن شخص، او را در روح القدس تعمید می دهد. بر اثر تعمید در روح القدس شخص ایماندار به مسیح به عطایای روحانی برای جلال خدا و خدمت کلیسای مسیح مجهز می شود. ما ایمان داریم که تمامی ایمانداران مسیحی تعمید در روح القدس را دارند. حتی یک آیۀ در سرتاسر کتاب مقدس وجود ندارد که به ایمانداران مسیحی فرمان دهد تا تعمید در روح القدس بگیرند، چون در هنگام ایمان آوردنشان آنرا دریافت کرده اند. ما ایمان داریم تجربۀ تعمید در روح القدس از تجربۀ پری از روح القدس متفاوت و متمایز است.

۱۱.   ما ایمان داریم به تجربۀ پری از روح القدس بر اساس افسسیان ۵: ۱۸. ما ایمان داریم تجربۀ پری از روح القدس برابر است با پری از کلام مکتوب خدا (کولسیان ۳: ۱۶- ۴: ۶)، یعنی تمامی جنبه های زندگانی فرد ایماندار می آید در زیر کنترل کلام خدا در دستهای روح خدا. نشانه های پری از روح القدس بدنبال فرمان پری از روح القدس در آیات افسسیان ۵: ۱۹ الی ۶: ۲۰ ذکر شده اند، که صحبت کردن به  زبانها جزوی از آن نبوده و نیست.

۱۲. ما  ایمان داریم به امن بودن ابدی تمامی ایمانداران مسیحی در نجات شان در مسیح. ما ایمان داریم که یک ایماندار راستین مسیحی هیچوقت نجات آسمانی خود را از دست نمی دهد، بخاطر امانت مسیح.

۱۳.   ما ایمان داریم که آئین مقدس تعمید به صورت فرورفتن کامل در آب، پس از اعتراف ایمان، در اطاعت از فرمان خداوند عیسی و در مقابل کلیسا انجام می گیرد و نشانۀ یکی شدن با مرگ و رستاخیز عیسی مسیح است.

۱۴.   ما ایمان داریم با آئین مقدس شام خداوند (عشا ربانی) که به یادگاری مرگ خداوندمان عیسی مسیح بر صلیب، در اطاعت از فرمان او در کلیسا انجام می گیرد. ما ایمان داریم که عناصر نان و شراب به بدن و خون مسیح تبدیل نمی گردند ولی حضور روحانی خداوند عیسی مسیح در این عناصر هست.

۱۵.  ما ایمان داریم که کلیسا به جمع ایمانداران مسیحی اطلاق می گردد که تحت ساختار رهبری کلیسا که کتاب مقدس بخصوص در اول و دوم تیموتائوس و تیطس مشخص کرده، خدای راستین را پرستش و خدمت می کنند. فقط کسانی که بواسطۀ خون مسیح و با ایمان به او تولد دوباره در مسیح و نجات آسمانی یافته اند، جزو کلیسا هستند.

۱۶.   ما ایمان داریم که به آسمان بالا برده شدن ایمانداران مسیحی پیش از ریخته شدن غضب خدا بر جهان و شروع دوران هفت سالۀ مصیبت بر زمین بوقوع می پیوندد.

۱۷.   ما ایمان داریم که مسیح درست همانگونه که به آسمان صعود کرد پیروزمندانه باز خواهد گشت و پادشاهی هزار سالۀ خود را عیناً بر زمین استوار خواهد کرد.

۱۸.   ما ایمان داریم به قیام همۀ مردگان با بدن، چه عادل شمرده شدگان و چه گناهکاران. عادل شمرده گان در مسیح برای حیات جاودان، و گناهکاران برای عذاب جاودان.

۱۹ ما ایمان داریم که پس از نجات در این دنیا شاگردان مسیح و شاهدان او هستیم و هدف ما جلال دادن او، و رسانیدن خبر خوش انجیل است از طریق کلیسا می باشد.

۲۰.  ما ایمان داریم به عطایای روح القدس برای تجهیز ایمانداران مسیحی برای خدمت و جلال دادن خدا. ما ایمان داریم که عطایای زبانها و نبوت بدان صورت که در قرن اول  میلادی در عهد جدید ( انجیل مقدس و رسالات رسولان مسیح) وجود داشته اند، اکنون متوقف شده اند. آنچه که امروزه بعنوان عطیه  زبانها و عطیه نبوت رایج اند، کاذب اند، و آن نیستند که در کتاب مقدس وجود داشته اند.

۲۱.  ما ایمان داریم به قدرت دعا و روزه به جهت نجات انسانها از گناه، شفای بیماران بر طبق ارادۀ خدا، برای جلال او و پیشرفت پادشاهی خدا در دنیا.